• เหมาจ่าย 2,000 บาท
  • ฟรีสี 500 มิเตอร์เกิน 2.50 บาท
  • ฟรีขาวดำ 3,000 มิเตอร์เกิน 0.30 บาท